Miljö


Vi på Nordic Clean efterlever och håller oss informerade om gällande lagar och förordningar. Vi följer aktivt aktuell forskning kring miljö och arbetsmiljö för att kunna vara med och bidra till att påverka en hållbar miljöutveckling.
Som ett led i vårt förebyggande miljöarbete genomgår samtliga anställda vår interna miljöutbildning och får löpande information i miljöfrågor. Vi ställer höga krav vid inköp av städmaterial och redskap samt håller oss uppdaterade angående miljökonsekvenserna av nya produkter och arbetsmetoder inom vår bransch.

 

Varför är miljöarbetet viktigt?


Miljötänkande har i alla tider gått hand i hand med att inte förbruka resurser mer än nödvändigt för att få en bättre lönsamhet. Efter hand som miljöproblemen ökar, ser vi det som en självklarhet att anpassa våra inköp, för att minska vår och våra kunders negativa miljöpåverkan. 

 miljöpolicy


Rengöringsmedel påverkar miljön i större eller mindre grad. Det innebär att vi hela tiden måste göra val utifrån vilka kemikalier, metoder och utrustning vi använder.
För att utveckla vårt företag och kunna göra de bästa miljövalen skall vi :
 •  Följa lagar och andra krav som vi berörs av.
 • Alltid använda de rengöringsmedel som ger den minsta miljöpåverkan i förhållande till ändamålet, där så är möjligt.
 • Följa med i utvecklingen och nya rön inom städmetoder och material som minskar belastningen på miljön, med avseende på såväl användningen som avfallshanteringen.
 • Uppdatera och kompetensutveckla personalen så de har den kunskap de behöver för att utföra och utveckla sitt arbete på bästa sätt.
 • Skapa rutiner så kompetensöverföringen fungerar internt och externt, genom dialog med kund, anställda och ledningen.
 • Informera anställda så de förstår vikten att dosera rätt för att minimera kemikaliekonsumtionen.
 • Samarbeta med leverantörer som har en uttalad miljöambition.
 • Miljöpolicyn skall omvärderas årligen efter att miljöutredningen har genomförts.

Arbetsmiljöpolicy

Vi vill att ni som kund ska vara nöjd med oss och att våra medarbetare ska trivas och må bra. Därför arbetar vi utifrån följande arbetsmiljöpolicy:

 • Arbetet skall vara utvecklande för alla medarbetare.
 • Vår arbetsmiljö ska vara säker och med en jämställd miljö.
 • Våra medarbetare ska följa våra arbetsmiljöregler och påpeka brister samt ge förslag på förbättringar.
 • Vi skall kontinuerligt förbättra arbetsmiljön.